با توجه به عضویت انجمن میکروب شناسی ایران در مجامع بین المللی و از جمله ESCMID، کنگره بیست و پنجم در تقویم بزرگترین انجمن میکروب شناسی و بیماری های عفونی جهان درج گردید و ESCMID حمایت خود را اعلام نمودند. ضمنا دو تن از دانشکندان معروف اروپا و اعضای ارشد

2024-06-22 08:01

Written by Ehsan Ehsan in Saturday 2024-06-22 08:01

با توجه به عضویت انجمن میکروب شناسی ایران در مجامع بین المللی و از جمله ESCMID، کنگره بیست و پنجم در تقویم  بزرگترین  انجمن میکروب شناسی و بیماری های عفونی جهان درج گردید و ESCMID حمایت خود را اعلام نمودند. ضمنا دو تن از دانشکندان معروف اروپا و اعضای ارشد ESCMID  در کنگره ساری سخنرانی خواهند داشت

همچنین لگوی ESCMID   با مجوز رسمی در کلیه اسناد علمی کنگره همراه با لگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و انجمن میکروب شناسی ایران درج خواهد شد

News

Feedback

What is your opinion? Click on the stars you want.

Comments (0)

No Comment yet. Be the first!

Post a comment